Schedule

Wednesdays (Garden Center in Gypsy Hill Park, Staunton)

6:00-7:00pm Seiteigata Iaido/Seitei Jodo

7:00-8:30pm Kendo (Mixed)

8:30-9:00pm Kendo (Advanced)

Thursdays (Edge Effect Fitness, Harrisonburg)

6:30-7:30pm Seiteigata Iaido & Kendo

7:30-9:00pm Shinto Muso ryu Jodo & Kenjutsu

Sundays (Lexington, once a month)

2:00-5:00pm Kendo (Advanced)

Copyright Staunton Kendo, Iaido, & Jodo – All rights reserved

%d bloggers like this: